Vaša varnost

Varovanje osebnih podatkov

V podjetju Mladina d. d. Ljubljana spoštujemo vašo zasebnost. Zagotavljamo vam visoko raven varovanja podatkov in se zavezujemo, da bomo vaše podatke skrbno hranili in uporabljali samo z namenom uresničevanja pogodbenega/naročniškega razmerja ter časovnega zakupa ogledov člankov na spletnih straneh podjetja Mladina d. d. Ljubljana (www.mladina.si in www.monitor.si).

Pogodbe/naročnine/zakupi spletnih člankov, sklenjeni preko spletnih mest www.mladina.si in www.monitor.si, se hranijo pri Mladini d. d. Ljubljana zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb/naročnin imajo pooblaščeni delavci družbe Mladina d.d. Ljubljana in drugi uporabniki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Uredba).

Naročnik/zakupnik tiskanih/spletnih izdaj Mladine d. d. Ljubljana s sklenitvijo naročniškega razmerja/z nakupom spletnih člankov in/ali z registracijo na spletnih mestih www.mladina.si in www.monitor.si potrjuje, da je seznanjen (-a):
- S svojimi pravicami v zvezi z osebnimi podatki, ki so opredeljene v Splošni uredbi o varovanju podatkov (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor);
- Da bo vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uresničevala (-a) preko elektronske pošte na naslov: gdpr @mladina.si. Navedeni kontakt lahko uporablja tudi za zahtevanje dodatnih informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
- Z obveznostjo posredovanja osebnih podatkov, ki so potrebni za pripravo in izvedbo pogodbenega/naročniškega razmerja, pripravo in izvedbo zakupljenih ogledov spletnih člankov ali ko zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo osebnih podatkov nalaga zakon ali višji interes.
- Da bo Mladina d. d. Ljubljana osebne podatke naročnika/kupca posredovala svojim pogodbenim partnerjem, ki za njih izvajajo posamezne izločene storitve (v skladu z Uredbo: Obdelovalcem) in ki imajo v skladu s členi 5, 6, 7, 9, 28, 29 in 32 Uredbe in v skladu s sklenjeno pogodbo z Mladina d. d. Ljubljana dolžnost, da z dobro prakso informacijske varnosti obdelujejo in hranijo samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za namene uresničevanja sklenjenega pogodbenega/naročniškega razmerja ter časovnega zakupa ogledov člankov na spletnih straneh podjetja Mladina d. d. Ljubljana.

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, p. p. 2700 je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. Vložek. 1/6093/00, osnovni kapital znaša 75.120,00 EUR; Davčna številka: SI83610405, Matična številka: 5366399.

Predsednica uprave: Denis Tavčar