Splošni pogoji

Splošni pogoji za naročniško razmerje na tiskane edicije, ki jih izdaja Mladina d. d.

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in plačnikom oz. naročnikom na eno ali več tiskanih edicij. Ti Splošni pogoji se ne nanašajo na ostale produkte Mladine, d.d., in na izdaje edicij po drugih prodajnih poteh (internetu, mobilnih napravah itd.), ki so predmet posebnih Splošnih pogojev.

Splošno o izdajatelju in edicijah

Mladina d.d., je izdajatelj tiskanih edicij, tj. časopisov, revij in revijalnih prilog, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali pa v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju

Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana (skrajšana firma: Mladina d.d., Ljubljana)
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija,
www.mladina.si
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani,
pod vl. št.: SRG 1/6093/00,
osnovni kapital: 75.120,00 EUR.
Matična štev.: 5366399,
ID št. za DDV: SI83610405
TRR: SI56-0510-0801-4667-750, odprt pri Abanki d.d.
Tel.: 01/230-6530
Eektronska pošta: narocnine@mladina.si.
Časopisi in revije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in ostalih oblik sodelovanja niso predmet teh Splošnih pogojev.

Opredelitev bistvenih pojmov

Tiskana edicija – časopis ali revija, ki izide v papirni obliki.
Dnevni časopis – časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote.
Tednik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat tedensko.
Štirinajstdnevnik – časopis ali revija, ki izhaja enkrat na 14 dni.
Mesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na mesec.
Dvomesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na dva meseca.
Tromesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na tri mesece.
Revijalna brezplačna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena časopisom.
Naročnik na tiskano izdajo (v nadaljevanju: naročnik) - je fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.
Plačnik - je fizična ali pravna oseba, ki prek katerega koli prodajnega kanala naroči eno ali več edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Če fizična ali pravna oseba sama ne prejema edicije, ampak le plačuje račune za naročnino drugega naročnika časopisa, se šteje, da je plačnik.
Naročnina - je nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov.
Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico, osebno v poslovalnici ali s pismom, poslanim po pošti. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mladina.si in v oddelku naročnine, na naslovu Mladina d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana.

Opredelitev tiskanih edicij izdajatelja za naročniško razmerje
Revije:
• Mladina – tednik, ki izhaja v petek
• Monitor – mesečnik, ki izhaja zadnji torek v mesecu
• Global - mesečnik, ki izhaja predzadnji četrtek v mesecu
• Zakladnica zdravja, ki izhaja zadnji četertek v mesecu

Naročanje

Fizične in pravne osebe se na tiskane edicije lahko naročijo na naslednje načine:

• pisno na naslov izdajatelja: Mladina d.d. Ljubljana, naročnine, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
• po elektronski pošti:narocnine@mladina.si
• z izpolnjeno e-naročilnico preko spletne strani:
• po telefonu: preko brezplačne številke 080 9884
• osebno na sedežu družbe Mladina d.d., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
• z naročilnico oziroma pismom, poslanim po pošti na naslov Mladina d.d., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. plačnik nista bila naročena na edicijo vsaj 6 mesecev.

Prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeno revijo po plačilu predračuna. Prejemnik prejme Splošne pogoje za naročniško razmerje skupaj s predračunom.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot. Pogodba, ki jo sklene na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, postane pravno zavezujoča najkasneje takrat, ko naročnik po pridobitvi informacij iz 43b. člena ZVPot plača prvi predračun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najkasneje takrat tudi sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti Splošni pogoji. Naročilo, posredovano v pisni obliki, pa začne veljati z dnem, ko izdajatelj, prejme pisno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43b. člena ZVPot.

Naročnik se s plačilom prvega predračuna zavezuje, da bo redni plačnik naročene tiskane edicije.

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči plačnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je plačnik oz. naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe.

Plačnik se zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročenega časopisa oz. revije.

Plačnik že pri naročilu opredeli naslov prejemanja tiskane edicije. V primeru spremembe naslova prejemanja tiskane edicije pa sta naročnik in plačnik dolžna o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj 3 delovne dni pred datumom, od katerega dalje naj bi naročnik dobival edicijo na nov naslov.

Časopis oz. revijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Plačevanje naročnine

Plačnik naroča tiskano edicijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.mladina.si ali pod posebej dogovorjenimi pogoji. V slednjem primeru veljajo posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja. Cenovni pogoji, objavljeni na www.mladina.si ali posebej dogovorjeni cenovni pogoji, so del Splošnih pogojev.

Popusti pri naročninah in ostali cenovni pogoji se določajo glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni strani www.mladina.si. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 14 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se smatra, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 9,5 % DDV. Cenik je dostopen na www.mladina.si. Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.

Izdajatelj izstavlja plačniku-pravni osebi račune glede na frekvenco naročniškega razmerja. Rok plačila je 8 dni od prejema računa za fizične osebe oz. 30 dni za pravne osebe, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Čas izstavitve računov za pravnim in fizičnim osebam je lahko pisno vnaprej dogovorjen tudi drugače.

Račune plačuje plačnik s priloženim plačilnim instrumentom, tj. univerzalni plačili nalog - UPN (po ukinitvi posebne položnice), ki jo prejme plačnik na želeni naslov. Plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:

• plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta…),
• plačilo preko storitve SDD oz. direktna obremenitev (nekoč »trajni nalog«),
• plačilo z elektronskim nakazilom,
• plačilo na sedežu družbe in v poslovalnicah izdajatelja.

SDD oz. direktno obremenitev (»trajni nalog«) lahko ureja plačnik od 20.11.2012 neposredno pri izdajatelju (otvoritve, spremembe, ukinitve) in ne več s svojo banko. Za ureditev trajnika nas kontaktirajte po telefonu 080 9884 ali na e-naslov narocnine@mladina.si. Plačnike izrecno pozivamo, da izvrševanje te storitve vsakič sproti preverijo na svojem bančnem izpisku.

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Mladina d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana. V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, se plačniku znesek zapadlih obveznosti avtomatsko prišteje pri naslednjem izdanemu računu. Če plačnik po drugem obračunskem obdobju vseh obveznosti še vedno ne poravna, prejme opomin. Če plačnik zneska, navedenega v opominu, ne poravna v 8 dneh od prejema opomina, se prekine dostava tiskane edicije do poravnave celotnega dolga.

V primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik na naslednji fakturi prejme opomin, na plačilnem nalogu pa se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu dostava časopisa prekine do poravnave dolga. Prejemniku se naročeno edicijo začne ponovno pošiljati, če naročnik dolg poravna v roku 35 dni od prekinitve. V kolikor naročnik dolg poravna kasneje, je potrebno tiskano edicijo ponovno naročiti. Če je bil naročniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti do le-tega pri ponovni vzpostavitvi dostave naročene edicije ni več upravičen.

Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.mladina.si ali v tiskanih edicijah izdajatelja. Vsakokratna veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.mladina.si.

Če izdajatelj naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, podraži naročnino, mora o tem že pred podražitvijo obvestiti naročnika z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o podražitvi naročnine izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s podražitvijo naročnine, se šteje, da podražitvi naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko podražitev stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji višje cene naročnine.

Prenaročanje na počitniški naslov

Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov v Sloveniji ali na Hrvaškem. Počitniški naslov in obdobje počitniškega prejemanja morata biti natančno navedena in sporočena v oddelek naročnine vsaj 3 dni prej. Fizične osebe prenaročanje izvedejo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki na navedene kontaktne naslove izdajatelja, razen če je dogovorjeno drugače.

Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Za čas med sredino junija in sredino septembra je možno naročene tiskane edicije brezplačno prenaročiti tudi na počitniške naslove na Hrvaškem.

V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno na Hrvaško, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na hrvaške naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošte. Za zamude pri dostavi pošiljk na naslove na Hrvaškem izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki na Hrvaškem prejmejo z zamudo ali jih ne prejmejo v času poletne sezone iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Prenaročilo je možno tudi naslove v tujini, torej ne le na Hrvaškem, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. Smiselno pa veljajo ostali pogoji, enako kot navedeno v zgornjem odstavku. Prenaročilo ni možno za edicije Razvedrila.

Začasna prekinitev dostave

Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij, če je želja po prekinitvi ustrezno sporočena izdajatelju. V tem primeru se naročniku/plačniku ti izvodi ne zaračunajo. Fizične osebe zaprosijo za prekinitev dostave z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti, razen če ni dogovorjeno drugače.

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem je naročnik ponovno vključen v avtomatično prejemanje časopisa oz. revije na naslov, ki je bil veljaven pred prekinitvijo, razen če je izrecno sporočeno drugače.

Z začasno prekinitvijo dostave tiskane edicije se avtomatično prekine tudi možnost dostopa do elektronskih izdaj na tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in na spletu.

Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 3 mesece naenkrat.

Podatki o naročniku/plačniku

Mladina d. d., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljala za namen naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Podjetje Mladina d. d., spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Mladina d. d., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Mladina d. d., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Mladina d.d. brez pisne privolitve naročnika ali plačnika osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

Navedene osebne podatke lahko Mladina d. d., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika v skladu z veljavno zakonodajo.

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mladina d. d., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Mladina d. d., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Mladina d.d. Ljubljana

Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.mladina.si, se hranijo pri Mladini d.d. zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Mladina d.d. Ljubljana in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dostava

Izdajatelj se obvezuje, da bo v roku 3 delovnih dni od prejema popolnega naročila pričel dostavljati naročeno edicijo na želeni naslov, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Dostava tiskanih edicij na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Tiskane edicije dostavljajo raznašalci družbe Mladina d.d., razen v primeru, ko na določenem področju dostava ni organizirana. Naročniki na takem področju naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnina pa ne bremeni plačnika, ampak jo krije izdajatelj.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnine na brezplačni številki 01/230-6530 ali po elektronski pošti narocnine@mladina.si.

Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) časopisa v najkrajšem možnem času, praviloma na dan izida. Naročnike zato izrecno pozivamo, da sporočijo svojo reklamacijo v roku 8 dni.

Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Odstop od pogodbe

V primeru naročila tiskanih edicij na daljavo ima naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prejema prvega izvoda časopisa brez navedbe vzroka izdajatelja obvesti, da odstopa od pogodbe in z vračilom časopisov od izdajatelja zahteva vračilo vseh opravljenih plačil.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti podjetje z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe na naslov: Mladina d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e naslov narocnine@mladina.si. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi VZORČNI ODSTOPNI OBRAZEC. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Šteje se, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga naročnik izdajatelju pošlje v roku 14 dni od prejema prvega izvoda časopisa.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu Mladina d.d. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Mladina d.d. lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju na naslov Mladina d.d., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Prenehanje naročniškega razmerja sklenjenega za nedoločen čas oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov Mladina d.d., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana ali na e-naslov narocnine@mladina.si. Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike, prosimo za navedbo razloga odpovedi. Pisne odpovedi začnejo veljati z datumomo prejetja odpovedi, razen, če je bila odprema za edicijo že narejena. Mladina d.d. Ljubljana, lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja.

Stvarne napake

Izdajatelj se obvezuje, da bo v primeru stvarne napake (manjkajoče, narobe zvezane strani) brezplačno zamenjal revijo za nadomestno. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izdajatelja v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izdajatelju omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik izdajatelju sporoči osebno, o čemer mu izdajatelj mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.

Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Mladini d. d., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in izdajateljem. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.mladina.si in na sedežu izdajatelja.

Mladina d. d., lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi Splošnih pogojev izdajatelj naročnika/plačnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8. dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 15.6. 2017. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni naročniški pogoji. Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

Mladina d.d. Ljubljana,
Ljubljana, junij 2017